Програмни области

Първите 1000 дни

Първите 1000 дни поставят основата за развитието на всеки един от нас като индивид. Първите 1000 дни предопределят на по-късен етап и образователния ни успех и икономическата ни активност.

Учене и грижа в ранна възраст

Програмата има специфична насоченост към деца на възраст от 2 до 8 години.

Основната цел е ранното образование да бъде по-силно застъпено сред ромските деца, както и да се подобрят тяхната грамотност, социалните и емоционалните им умения. Идеята е това да се постигне в сътрудничество с родителите и учителите

Образователни възможности и постижения

За да намали образователните и социални неравенства, да повиши образователните постижения и да подготви младите хора за пазара на труда, ТСА подкрепя инициативи, които подобряват достъпа до качествено образование за ученици от уязвими общности.

Икономическо развитие и достъп до заетост

Програмата е насочена да помогне на хора, които искат да увеличат доходите си, но все още не са придобили нужните умения и знания, или срещат трудности при намирането на работа. Крайната ни цел е всеки човек да развие потенциала и възможностите си, за да стане икономически независими и самостоятелен.

Изграждане на капацитет

Устойчивата промяна изисква силно мотивирани и способни хора и организации. Затова ТСА инвестира време, енергия и ресурси в дейности за изграждане на капацитета. Това включва пряка работа с бенефициентите, организиране на тематични конференции, събития за обучение и външни лектори. Също така включва и създаване и развитие на мрежи, както и подпомагане на отделните хора да участват във външни и вътрешни обучения, коучинг и възможности за менторство.