Администрация

Невена Ценева

Офис мениджър

Невена Ценева e поела отговорността за организацията и контрола на всички административни дейности на „Тръст за социална алтернатива“. Предишният й опит включва подобни позиции в „Българо-американската кредитна банка“, „Международната банка за търговия и развитие“, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”. Невена е завършила Института по международен туризъм.

Виж повече

Тодор Илиев

Финансов контрольор

Тодор Илиев отговаря за провеждането на задълбочен анализ на проектните бюджети, преглед на текущите разходи по проекти и изготвя доклади за ръководството и донорите. Тодор подпомага дейността на Финансовия Директор. Той притежава експертиза в сферата на счетоводството, финансов анализ и финансов мениджмънт. Преди да се присъедини към ТСА, Тодор е работил в няколко банки и финансово технологични компании в продължение на 10 години. Има богат опит като бизнес консултант и кредитен риск анализатор на средни и корпоративни клиенти в сферата на банкирането, както и опит в международна компания на позиции експерт и обучител в сферата на дигиталните разплащания. Отговарял е за предотвратяването на съмнителни или незаконни трансакции в т.ч. пране на пари, измами с кредитни карти и други. Тодор има бакалавърска степен по „Счетоводство и контрол“, магистърска степен по „Финансов мениджмънт“ и допълнителна специализация „Съдебни експертизи“ от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов.

Виж повече

Такухи Елмокиан

Финансов анализатор

Такухи Елмокян сътрудничи на финансовия директор в изпълнението на подробни анализи на бюджетите по отделни проекти и прави оценки на текущите разходи. Тя има значителен опит в областите на финансовото и проектно управление, бюджетирането и планирането, както и финансовите и бизнес анализи. Предишният й професионален опит включва позиции в одиторски и консултантски компании като КПМГ България, НПО организации и други бизнес компании. Такухи има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Katz Graduate School of Business, към Университета в Питсбърг, както и диплома по „Счетоводство и финанси“ от Association of Chartered Certified Accountants.

Виж повече

Екип на програма "Първите 1000 дни"

Мария Евгениева

Клиничен лидер – "Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще"

Мария Евгениева заема позицията клиничен лидер в ТСА и е пряко отговорна за проекта „Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще“. Нейният обсег на дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори със специален фокус върху подобряване на майчиното и детско здраве, както и повишаване на родителската ангажираност и капацитет. Мария има 8-годишен опит в неправителствения сектор, свързан с програми и проекти в областта на ранното детско развитие. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, тя е координатор, медицински консултант и инструктор за подготовка за раждане и грижи за бебето във фондация „За майчино и детско здраве“. Там тя обучава повече от 1000 бъдещи родители чрез пренатални курсове за развиване на техните умения, нагласи и знания. Мария има бакалавърска степен по „Финанси“ от Висшето училище по застраховане и финанси – София. В Медицинския университет – София се дипломира в специалност „Акушерство“, придобива и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Виж повече

Иванка Пулева

Проектен ръководител „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще” - в отпуск по майчинство

Иванка Пулева е ръководител проект – „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”. Тя отговаря за качеството на техническото изпълнение на проекта и постигането на неговите стратегически цели в сферата на ранното детско развитие. Иванка ръководи екипите, изпълняващи програмата на терен, и има водеща роля в комуникацията с партньорски организации, местни и национални заинтересовани страни. Преди да се присъедини към ТСА, близо 5 години Иванка е работила в сферата на миграцията – като част от ръководния екип на Бежанско-мигрантската служба на Българския червен кръст. Координирала е проекти на национално и международно ниво, свързани с консултиране, социално подпомагане и интеграция на бежанци. Има сериозен опит в сферата на закрилата на деца мигранти, както и в работата с медии. Иванка е специализирала в САЩ по програма на Държавния департамент, фокусирана върху механизма за презаселване на бежанци. Тя има бакалавърски степени по „Политология и международни отношения“ и „Журналистика и масови комуникации“ от Американския университет в България. Завършила е магистратура по „Връзки с обществеността“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Виж повече

Камелия Ценева

Проектен координатор „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

Камелия е координатор на проекта „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и следи за качественото изпълнение на дейностите по проекта. Oтговорна е и за комуникацията с партньорски организации, местни и национални заинтересовани страни, организирането на публични събития по проекта, както и за дарителските кампании на ТСА. Преди да се присъедини към ТСА е работила в сферата на защитата на животните, а от години се занимава с активизъм в сферата на женските права, ЛГБТИ правата и адресирането на социално-икономическите неравенства. Камелия е завършила магистърска степен в Централноевропейския университет във Виена по „История на жените и половете“ и бакалавърска степен „Културология и медийни изследвания“ в университета в Кент във Великобритания.

Виж повече

Росица Милкова

Проектен ръководител „С грижа от 0 до 3" - в отпуск по майчинство

Росица Милкова се присъедини към екипа на ТСА през декември 2018 г. като ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“ по програмата “Първите 1000 дни“. Росица подпомага изграждането на капацитета за ранно детско развитие сред гражданските организации, работещи с ромска общност. Тя отговаря за изпълнението на застъпническите инициативи по проекта, за да се подобри достъпът на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги. Преди да се присъедини към нас, Росица е работила по проекти за социално включване към Институт „Отворено Общество“ - София. Участвала е в разработването и изпълнението на проучвания, има издадени доклади в областта на жилищната политика и политиките за деца и семейства. Има опит и като социален работник в работата с деца и семейства в риск. Росица е завършила магистърска степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по „Публичен мениджмънт и политики“, бакалавърска степен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по „Социални дейности“. Освен това е преминала обучения за човешки права и работа с уязвими общности, участвала е и в национални и международни стажантски програми.

Виж повече

Дена Попова

Специалист "Проучвания"

Дена Попова е част от програмата „Първите 1000 дни“ в ТСА. Работата й е свързана с изследвания, основани на т.нар. интерактивни подходи с индивидуални участници и организации. Тя прилага своите интереси и познания в работата си по проекта, „РОМОМАТЕР“, финансиран от Европейската комисия и ръководен от университета в Севиля. Преди да се присъедини към ТСА, Дена работи като изследовател и проектен координатор в Международната организация по миграция, фондация „Асоциация Анимус“, както и фондация БЕСТ. Проектите, по които работи, са свързани с миграцията, трудовата експлоатация, трафика на хора, гражданското образование и публичното говорене. Дена следва „Реторика, кино и политика“ в колежа „Уитмън“ в САЩ. Завършва и магистратура по „Политология“ в университета „Помпеу Фабра“ в Испания и специализира по темите мултикултурализъм и федерализъм. По време на образованието си, Дена е стипендиант по програма „Abshire” и е изследовател по проекти, свързани с традиционните практики за раждане сред местното население в Андите на Еквадор, както и по темите за трудовите условия на земеделските работници от Латинска Америка в щата Вашингтон, колективната и постпамет в Аржентина, и мултиезичността в Европа.

Виж повече

Паола Пацева

Програмен координатор "Първите 1000 дни"

Паола Пацева част от програмата „Първите 1000 дни“ в ТСА. Нейната работа  е свързана с администрирането и мониторинга на възложените ѝ проекти. Паола координира и комуникира с партньорите и грантополучателите дейността по проектите, както и следи за постигането на целите по тях. Тя работи по няколко проекта в програмата, насочени към подобряване на достъпа на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги. Паола също така отговаря за поддръжката и актуализирането на интернет сайта на организацията, включително за координирането на неговото съдържание. Преди да постъпи на работа в ТСА, Паола е активен доброволец към младежката фондация „Арете“ и след това към проект „Готови за училище“ на ТСА. Тази година й предстои се дипломира със специалност „Графичен дизайн“ към Нов български университет.

Виж повече

Екип на програма "Ранно учене и грижа"

Мартина Дробенова

Програмен координатор „Учене и грижа в ранна възраст“

Мартина се присъединява към екипа на ТСА в началото на 2022 г. като координатор в рамките на програма „Учене и грижа в ранна възраст“, където работата ѝ се фокусира върху качеството на и достъпа до ранно образование сред децата от уязвими общности. Още преди да се присъедини към нас, Мартина се развива в нестопанския сектор, разработвайки и реализирайки образователни проекти с европейско финансиране, работи също и като подизпълнител на Представителството на Европейската комисия в България. Мартина завършва бакалавърска степен по Културология и магистърска степен Европейски проекти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като в рамките на последната прави оценка на бариерите пред успешното реализиране на международната инициатива „Десетилетие на ромското включване“. Понастоящем е докторант по социология към Института по философия и социология на БАН, където преследва академичните си интереси, свързани с ефектите на националните и международни политики върху образователната интеграция на ромските общности.

Виж повече

Габриела Тосунова

Програмен асистент „Учене и грижа в ранна възраст“

Габриела Тосунова е завършила средното си образование с получено удостоверение за III- степен професионална квалификация - специалност "Икономист" с отличие. Бакалавърска степен на образование със специалност "Публична администрация" завършва отново с пълно отличие- в Югозападния университет "Неофит Рилски" в град Благоевград, като е и отличник на випуска във Правно-историческия факултет, катедра Национална сигурност и Публична администрация. Габриела е професионален аниматор за деца, развива се и в изобразителното изкуство с личен микро бизнес и е ролеви модел в общността си, където заедно със семейството си ръководят и организират деца, младежи, семейства и възрастни в благотворителни събития и служби в местната църква.

Виж повече

Линка Методиева

Програмен координатор „Учене и грижа в ранна възраст“

Линка Тонева-Методиева е част от програмата „Учене и грижа в ранна възраст“, като работата й е свързана с планирането, мониторинга и оценката на инициативите, насочени към подобряване на достъпа и качеството на ранното образование с фокус върху децата от уязвими общности. Преди да се присъедини към ТСА, Линка работи като част от екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“, българското представителство на международната мрежа за борба с корупцията Transparency International, както и като член на научния колектив на Център за високи постижения „Жан Моне“ към катедра „Европеистика“ на Софийски университет, била е част от екипа на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. Линка има значителен опит в академичните и експертни изследвания в сферата на прозрачността и отчетността на публичните политики и в оценката на инициативи на гражданския сектор. Тя е хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в бакалавърската програма на катедра „Публична администрация“ и в магистърската програма на катедра „Европеистика“. Линка има докторска степен по политологични изследвания на ЕС от Софийския университет и магистърска степен по европейски политики от Университета в Лунд, Швеция.

Виж повече

Екип на програма "Образователни възможности и постижения"

Айлин Джафер

Мениджър проекти "Фонд Активни граждани"

Айлин Джафер е мениджър на проекти по „Фонд Активни граждани“, като работи приоритетно по „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“и  „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Преди да стане част от екипа на ТСА, Айлин е работила в сферата на бизнес консултирането и е управлявала проекти за оценка и продажба на интелектуална собственост, както и стратегическо консултиране на бизнес клиенти на тема иновации и предприемачество с мисъл за интелектуална собственост. Айлин има опит в юридически и неправителствени организации за защита на човешките права, била е част от международeн екип за наблюдение на избори. Член е на мрежата Global Changemakers на Британски съвет и на Амнести Интернешънъл. Айлин притежава бакалавърска степен по „Право и международни отношения“ от Университета в Портсмут, както и магистърска степен по „Международно икономическо право“ от Университета в Единбург.

Виж повече

Екип на програма "Регулация и жилищни условия"

Анна Ризова

Проектен координатор

Анна е част от екипа на програма „Регулация и жилищни условия“ и по-конкретно координира проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот”, който се концентрира върху нуждата от повишаване на познанията и компетенциите по жилищните въпроси и равният достъп до публични услуги сред представителите на общинските власти и способства за активното им включване в преодоляване на съществуващите стереотипи, с цел да се изгради доверие между ромските общности и местните власти. Проектът също така овластява общностите по места и насърчава прякото им включване в процесите на вземане на касаещите ги решения. Нейната работа е свързана с осигуряване на успешното изпълнение на дейностите по проекта, който се реализира в 30 общини. Преди да се присъедини към екипа на програма „Регулация и жилищни условия“, Анна е работила за различни хуманитарни организации и европейски програми и проекти. През 2016 г. е избрана за експерт в съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на Европа РОМАКТ, която подпомага общинските власти да работят съвместно с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, включващи всички. Анна участва в анализа и разработването на значителен брой стратегически документи на местно ниво и проекти, насочени към ромската общност. Анна има докторска степен по Политология със специализация в областта на етнополитическите конфликти.

Виж повече

Екип на програма "Заетост и предприемачество"

Любка Георгиева

Младши ръководител програма "Трудова заетост и икономическо развитие"

Любка Георгиева оказва подкрепа в изпълнението на подхода на ТСА за повишаване на шансовете на лица от уязвими общности за намиране на работа чрез добиване на търсените от пазара умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми и оказване на подкрепа по програми, които имат за цел да увеличат работоспособността и заетостта на крайните бенефициенти. Преди да се присъедини към екипа на програма „Икономическо развитие и достъп до заетост“, тя координира програмата „Равен шанс: достъп до средно образование“. Подпомагала е и екипа в цялостния процес на администриране и мониторинг на грантовете. Освен това, Любка е оказвала подкрепа в работа на ТСА в сферата на контрола и архивирането на грантове. През 2014г. Любка има бакалавърска степен по „Публична администрация“ и магистърска степен по „Управление на човешки ресурси“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя взема участие в RELP програмата  към Централно европейския университет в Будапеща.

Виж повече

Юлиана Наскова

Проектен координатор „Трудова заетост и предприемачество“

Юлиана Наскова координира частта „Трудова заетост“ в програма „Трудова заетост и предприемачество“, и  подкрепя ТСА в повишаването на шансовете на лица от уязвими общности за намиране на работа чрез добиване на търсените от пазара умения и опит. Нейната работа включва работа с локална координаторска мрежа, оказване на подкрепа по програми, които имат за цел да увеличат работоспособността, уменията и заетостта на крайните бенефициенти. Преди да се присъедини към екипа на програма „Трудова заетост и предприемачество“, тя координира проекти „Ранно детско развитие“, и  „Имам една мечта“ към Либерална Алтернатива за Ромско Гражданско Обединение ЛАРГО - Кюстендил, както и подпомага цялостното изпълнение на проектите на Обединението, свързани със здравеопазване, здравна медиация, образование на ромите и др. Опитът й включва и координация на проект за гражданско наблюдение на полицията в Институт "Отворено общество" София, 2008, и на проект „Училище за устойчиво бъдеще“ към Фондация Училище за природа – с. Влахи, финансиран от Фонд Активни граждани 2013 г. От 2007 до 2019 г е била мениджър „Информация и комуникации” в Център за култура и дебат „Червената къща”, София. През 2004 г. Юлиана придобива бакалавърска степен по „Социална педагогика“ и магистърска степен по „Управление на социални институции “ от СУ „Св. Климент Охридски“. Участвала е в есенната и пролетната обучителна програма 2022 г. за НПО на Български център за нестопанско право.

Виж повече