Заетост и предприемачество

През последните години беше постигнат напредък в образователните постижения и заетостта на ромската общност в България. Въпреки това съществуват значителни пропуски в процеса на включване на общността в пазара на труда. Според национално представително проучване, възложено от ТСА през 2019 г., което използва сравнителна методология с регионалното проучване на ромска общност от 2011 г., проведено от ПРООН, Световната банка и Европейската комисия, младите роми на възраст между 19 и 25 години са с изключително висок процент безработица, като без работа е почти всеки трети представител на групата в тази възраст, а в останалите възрастови групи безработните са около 20% .
Нашите основни цели в тази област са да подобрим готовността за условията и критериите на пазара на труда от страна на икономически уязвимите общности, да им осигурим подкрепа за намирането на професионални и работни възможности или за предприемаческа дейност, но от друга страна и да общуваме ефективно с бизнеса, да подготвим компаниите с умения, необходими за работа в и за многообразна среда.

Нашата работа е фокусирана в следните насоки:

Да образоваме.

В тази област работим за подобряване на образователните постижения и професионалните умения на икономически уязвимите общности, които им помагат да са по-подготвени за работните места на пазара, повишават тяхната икономическа независимост и ги подкрепят в преодоляването на икономическото изключване.

Да служим като мост между общността и бизнеса.

Проектите на ТСА в това направление имат за цел да помогнат на семействата с ниски доходи и бизнес предприятията да установят по-добра връзка: чрез създаване на пълноценни партньорства с частни работодатели или чрез изпълнение на проекти, които подобряват уменията на нашите бенефициенти за пазара на труда и изпълняват функциите на медиатор между тях и бизнеса.

Да стимулираме предприемачеството.

Нашата дейност подкрепя бизнес програми, насочени към подобряване уменията на амбициозни предприемачи, за да изградят и развият печеливш бизнес, както и модели, които осигуряват достъп до средства за развитие на предприемачески дейности (имаме конкретен опит с модел за придобиване на материални активи, чрез които се стартира или разширява малък бизнес, а той от своя страна води до генерирането на повече доходи и насърчава предприемачеството чрез селскостопански и неземеделски инициативи).