Паола Пацева

Паола Пацева част от програмата „Първите 1000 дни“ в ТСА. Нейната работа  е свързана с администрирането и мониторинга на възложените ѝ проекти. Паола координира и комуникира с партньорите и грантополучателите дейността по проектите, както и следи за постигането на целите по тях. Тя работи по няколко проекта в програмата, насочени към подобряване на достъпа на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги.

Паола също така отговаря за поддръжката и актуализирането на интернет сайта на организацията, включително за координирането на неговото съдържание.

Преди да постъпи на работа в ТСА, Паола е активен доброволец към младежката фондация „Арете“ и след това към проект „Готови за училище“ на ТСА. Тази година й предстои се дипломира със специалност „Графичен дизайн“ към Нов български университет.