Оля Георгиева

Оля е част от екипа на програма „Заетост и предприемачество“ и по-конкретно проект „Първи стъпки за професионално развитие“, чиято основна цел е постигане на равен достъп до образование и заетост на младежи в икономически неравностойно положение. Нейната работа е свързана с координирането на екипните усилия (в София, Пловдив и Сливен) и осигуряване на гладкото и навременно изпълнение на дейностите по проекта. Тя организира всички събития част от проекта - курсове за младежи, обучения за учители от професионални гимназии и HR експерти, събития за обмяна на опит. Оля отговаря за създаването и поддържането на добри взаимоотношения с партньорите към проекта.

Преди да се присъедини към екипа на програма „Заетост и предприемачество“, Оля координира проектите „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и „С грижа от 0 до 3“, част от портфолиото на програма „Първите 1000 дни“. Преди това, тя ръководи няколко международни проекта, свързани с популяризирането на инициативи и добри практики за устойчиво развитие на европейско ниво, както и такива с конкретен фокус върху образованието, миграцията и по-ефективното включване на хора в неравностойно положение в обществото.

Оля има магистърска степен по „Управление, лидерство и демократични науки“ от Католическия университет в Лисабон. Преминава през голям брой обучения свързани с човешките права и глобалното образование.