Мария Методиева

Мария Мeтодиева е член на екипа на ТСА от 2012г.. Нейният опит в приобщаването на етнически уязвими общности, с фокус върху ромите поставя основите на развитието на иновативни подходи и проекти за разрешаване на сериозните проблеми, свързани с устройственото планиране и жилищни условия на общности в неформални квартали. Институционалното развитие и устойчиви партньорски взаимоотношения между ТСА и нейните партньори е от изключително значение, затова опитът на Мария надграждан в продължение на повече от 20 години допринася за изграждането на устойчив граждански сектор, укрепване на капацитета и организационното развитие на гражданските организации, партниращи на ТСА при осъществяването на техните мисия и цели.

Преди да се присъедини към ТСА Мария работи като директор на ромска програма на Институт „Отворено общество” – София. Нейната експертиза включва развитие на гражданското общество, стратегическо планиране, интеграция на етническите малцинства, развитие на общността, обществени и частни партньорства и обществени политики, насочени към уязвими групи.

Мария има магистърска степен по „Публична администрация“ от Нов Български Университет.