Мария Методиева

Програмата „Икономическо развитие и достъп до заетост“ е насочена към групи в неравностойно положение в България към ТСА. Сред задачите на Мария Методиева е да се увеличат шансовете на хората от уязвимите общности за намиране на работа чрез придобиването на необходимите умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми с цел да увеличат работоспособността и заетостта на бенефициентите. Дейността на Мария включва и проекти на местни общности, свързани с узаконяване на квартали и къщи на хора в неравностойно положение.

Преди да се присъедини към ТСА Мария работи като директор на ромска програма на Институт „Отворено общество” – София. Нейната експертиза включва развитие на гражданското общество, стратегическо планиране, интеграция на етническите малцинства, развитие на общността, обществени и частни партньорства и обществени политики, насочени към уязвими групи.

Мария има магистърска степен по „Публична администрация“ от Нов български университет.