Емилия Карадочева

Емилия Карадочева е член на Борда на директорите на ТСА от самото създаване на фондацията през 2012г. Тя има повече от 25 години опит в областта на финансите и счетоводството. Г-жа Карадочева е била главен финансов директор и преди това главен счетоводител в Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), корпорация, неразпределяща печалба, и имаща за цел да насърчава развитието на частния сектор в България чрез предоставяне на заеми, дялови участия и други средства, насочени към малките и средни предприятия. Тя създава и ръководи финансовият и счетоводен отдел, като изгражда и обучава силен екип от млади професионалисти. Г-жа Карадочева също създава и развива счетоводните отдели на дъщерните дружества на БАИФ, включително и на „Българо-американска кредитна банка", която се превърна в една от водещите български банки. Тя активно е участвала в структурирането и първичното публично предлагане на четири дружества със специална инвестиционна цел, създадени от БАИФ и инвестиращи в недвижими имоти и вземания. В някои от тях тя е била член на Борда на директорите и председател на одитния комитет. Преди да се присъедини към БАИФ е работила в Министерството на финансите и в Българската народна банка.

В момента г-жа Карадочева е консултант в областта на вътрешния одит, данъците и счетоводството.

Г-жа Карадочева има магистърска степен по "Счетоводство и финанси" от УНСС, София.