Анна Ризова

Анна е част от екипа на програма „Регулация и жилищни условия“ и по-конкретно координира проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот”, който се концентрира върху нуждата от повишаване на познанията и компетенциите по жилищните въпроси и равният достъп до публични услуги сред представителите на общинските власти и способства за активното им включване в преодоляване на съществуващите стереотипи, с цел да се изгради доверие между ромските общности и местните власти. Проектът също така овластява общностите по места и насърчава прякото им включване в процесите на вземане на касаещите ги решения. Нейната работа е свързана с осигуряване на успешното изпълнение на дейностите по проекта, който се реализира в 30 общини.

Преди да се присъедини към екипа на програма „Регулация и жилищни условия“, Анна е работила за различни хуманитарни организации и европейски програми и проекти. През 2016 г. е избрана за експерт в съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на Европа РОМАКТ, която подпомага общинските власти да работят съвместно с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, включващи всички. Анна участва в анализа и разработването на значителен брой стратегически документи на местно ниво и проекти, насочени към ромската общност.

Анна има докторска степен по Политология със специализация в областта на етнополитическите конфликти.