Програмни директори

Мария Методиева

Директор "Институционални партньорства"

Мария Мeтодиева е член на екипа на ТСА от 2012г.. Нейният опит в приобщаването на етнически уязвими общности, с фокус върху ромите поставя основите на развитието на иновативни подходи и проекти за разрешаване на сериозните проблеми, свързани с устройственото планиране и жилищни условия на общности в неформални квартали. Институционалното развитие и устойчиви партньорски взаимоотношения между ТСА и нейните партньори е от изключително значение, затова опитът на Мария надграждан в продължение на повече от 20 години допринася за изграждането на устойчив граждански сектор, укрепване на капацитета и организационното развитие на гражданските организации, партниращи на ТСА при осъществяването на техните мисия и цели. Преди да се присъедини към ТСА Мария работи като директор на ромска програма на Институт „Отворено общество” – София. Нейната експертиза включва развитие на гражданското общество, стратегическо планиране, интеграция на етническите малцинства, развитие на общността, обществени и частни партньорства и обществени политики, насочени към уязвими групи. Мария има магистърска степен по „Публична администрация“ от Нов Български Университет.

Виж повече

Искра Стойкова

Директор програма “Първите 1000 дни”

Искра Стойкова оказва подкрепа за разработването на подхода на ТСА към ранно образование и майчино здравеопазване за хората от най-бедните региони на България. Част от нейната дейност е посветена на разработването, управлението, анализа и оценката на инициативи на ТСА. Преди ТСА, Искра трупа 10-годишен опит в изготвянето, управлението и оценяването на програми за развитие на ромската общност. В продължение на четири години тя отговаря за проекти, целящи достъпа и качеството на образование на ромите в предучилищна и начална степен. През следващите шест години тя управлява „Програмата за развитие на ранното образование“ на фондация „Здраве и социално развитие”, като се фокусира върху разработването, стартирането и оценяването на интегриран модел от услуги за общността в предучилищното образование, обучения за родители, семейно планиране на подрастващи и  индивидуално разрешаване на случаи на семейства в риск. Искра има бакалавърски степени по „Бизнес администрация“ и „Журналистика и масови комуникации“ от Американския университет в Благоевград, както и магистърска степен по „Човешки права“ от Университета в Сараево и Университета в Болоня.

Виж повече

Евгения Волен

Директор програма „Учене и грижи в ранна възраст“

Евгения Волен отговаря за развитието на капацитета на организацията и партньорите на ТСА. Програмата на Евгения цели да повиши прозрачността и отговорността в действията на партньорите на ТСА чрез широк набор от инструменти – от собствени и изнесени обучения до формиране на мрежи и провеждане на конкурси, както и развиване на отношения с други дарителски фондации. Евгения е също така е и ръководител на проекта „Готови за училище“ – мащабна инициатива на ТСА, насочена към достъпа до ранното образование. Преди ТСА, Евгения е консултант по финансово отчитане. Като старши одитор в Ню Йорк, тя ръководи разработването на огромен брой случаи на вътрешен контрол и оценяване, както и финансовия одит на големи финансови компании. Кариерата й в „Ърнст енд Янг“ се разгръща в продължение на 12 години в 3 страни, измежду които е и България. Обслужвайки широк спектър от индустрии, тя ръководи и участва във финансови и вътрешни одити, разследване на измами, правно и финансово обследване (дю дилиджънс) на фирми и изготвяне на фирмени обучения. Евгения има магистърска степен по „Публична администрация“ от Monterey Institute of International Studies и бакалавърска степен по „Финанси и счетоводство“ от Нов български университет. Евгения е член на Международната асоциация на експерт счетоводителите.

Виж повече

Огнян Исаев

Директор програма "Образователни възможности и постижения"

Огнян има познания и опит в планирането, изпълнението и мониторинга на проекти/програми с фокус върху приобщаващото и интеркултурното образование. Дългогодишният му опит се допълва от експертиза, насочена към овластяване на потиснати общности, общностно развитие и организиране. През последните години Огнян ръководи проучвания насочени към насърчаване на професионалния дебат, етични и професионални норми сред водещи медии. Той има опит и във воденето на обучения по теми: културни измерения, права на човека, дискриминация, комуникация, преговори и застъпничество. Има публикации в редица български и чужди издания по теми свързани с равните възможности, социална справедливост и предизвикателствата, пред които е изправена ромската общност в България. Преди да се присъедини към ТСА, Огнян работи като Национален фасилитатор за България в Ромски образователен фонд – Будапеща, където отговаря за българското портфолио в грантовата програма на фондацията. Обхватът на неговата работа и експертиза включват: достъп до качествено образование, образователна десегрегация, ранно детско развитие, институционални партньорства, идентифициране и набиране ресурси, анализ на политики и застъпничество, управление на проекти, общностна работа и др. Огнян има бакалавърска степен  по „Журналистика“ от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, и магистърска степен по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Член е и на Алумни мрежата на Българско училище за политика „Димитър Паница“.  

Виж повече

Петя Гуламали

Директор програма „Заетост и предприемачество“

Петя е отговорна за дизайна и управлението на програмите на Тръста,  свързани с икономическото развитие на най-бедните граждани на България, с фокус върху ромите. Тя е посветена на мисията да подпомага Тръста да трансформира зависимостта на потенциални бенефициенти в икономическа самостоятелност, фокусирайки се върху дейности, които ефективно ще им предоставят по-добри възможности за заетост. Петя има повече от 15 години бизнес опит във водещи български и международни компании, където е извеждала марки на лидерски позиции и им е помагала да достигнат пълния си потенциал. Петя е била също така преподавател по английски, а в свободното си време превежда детски книги. Петя има бакалавърска степен по Бизнес Администрация от Американския Университет в България, който завършва с отличие и е Говорител на випуска си. Тя има също така и две магистърски степени (една по Връзки с обществеността и една по Психология) от Софийския Университет.

Виж повече