Политика по качество

      

За Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Фондация “Тръст за социална алтернатива” (ТСА) е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. 

ТСА инвестира и разработва програми и проекти в областта на ранното детско развитие, образованието, икономическото развитие и достъп до заетост. Фондацията финансира инициативи за осигуряване на равни възможности за деца в икономически неравностойно положение, проучва нови и иновативни подходи за разработването на съвременни и високо ефективни програми за ранно детско образование и грижа от зачеване до шестгодишна възраст. Отглеждането и обучението на децата в ранна детска възраст е от изключително значение за развитие на техния потенциал, изравняване на възможностите им в училище и по късно ги прави конкурентни на пазара на труда.  

ТСА вярва, че  справедливото общество не само гарантира равни права за всички граждани, но и предприема активни мерки за преодоляване на бариери, които ограничават достъпа до възможности. Най- главната задача на ТСА е да съдейства да се осъществят промени, които да помогнат на хората да развият пълния си потенциал. За тази цел ТСА осъществява дейности, възприемайки холистичен подход, като инициира ефективни и мониторирани програми с последваща оценка на въздействието им.

За постигане на целите си ТСА подкрепя, създава и тества програми и проекти в три основни направления: 

 • Ранно детско развитие,  с фокус върху здравословното отглеждане на деца и повишаването на готовността им за училище 
 • Образователни постижения и превенция на отпадането от училище, с фокус подобряване посещаването в училище и ученето, както и увеличаване броя на учениците, завършващи средно и висше образование 
 • Осигуряване на достъп до възможности за доходи, по-специално свързване на хора търсещи работа с работодатели, предприемачество, узаконяване на домове и придобиване на собственост. 
 • За осигуряването на постоянно качество и устойчивост ТСА работи и си партнира активно с държавни и общински власти, с учители и директори на детски градини и училища,  със специалисти от страната и чужбина, родители, бизнес организации и колеги от страната и чужбина

Вътрешна система за управление на качеството  

Обученията, които ТСА предлага обхващат различни теми, а целите на обученията се определят от нуждите на участниците. ТСА се ангажира с изграждане на капацитета на всички участници в обученията, като за тази цел избира гъвкави, иновативни и измерими подходи при създаването и организирането на обучения за повишаване на квалификация и придобиването на нови знания и умения.  

Ръководството на организацията работи активно за непрекъсната актуализация на целите и политиката за тяхното постигане. Ръководството се ангажира за непрестанно усъвършенстване на политиките по отношение на обучение, повишаване на знанията и уменията и продължителната квалификация на служители на организацията, подсигурявайки качеството на предлаганите обучения и ориентация към изискванията и нуждите на потенциалните обучаеми.  

Системата е създадена в съответствие и на база международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Системата е преминала одит от вътрешен и външен одитор, съобразен с изискванията на стандарта и сертифицирана от компетентен орган. Ръководството на ТСА поема ангажимент да работи за посрещане на приложимите изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, непрекъснато подобряване на системата за управление на качество и за предоставяне на качествени обучителни услуги. Като част от вътрешната система за управление на качеството Тръст за социална алтернатива е разработил наръчник с всички установени организационни политики и цели по качеството, обявен на интернет страницата на организацията.  

Тръст за социална алтернатива се стреми да осигури по-добро качество на предлаганите обучения като прилага Системата за управление на качество и: 

 • Извършва анализ на рисковете и нуждите на потенциалните обучаеми и на ресурсите нужни за провеждане на съответното обучение
 • Ориентира се към нуждите на потенциалните обучаеми
 • Подържа непрестанна връзка с международни и национални партньорски организации с цел обмяна на опит, идеи и получаването на актуална информация свързана с приоритетните областите на работа
 • Съобразява се и изготвя съдържанието на обученията спрямо най-актуалните нормативни документи: ЗАКОН за предучилищното и училищното образование обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. и НАРЕДБА №12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Следи за най-новите разработки в областта на образованието и ранното детско развитие
 • Комуникира си и партнира с международни и национални експерти в тематиката на обученията
 • Дава възможност на обучаемите да оценят съдържанието, провеждането и лекторите на обучението, като им предостави анкета за обратна връзка, предварително съобразена и изготвена с тематиката и групата на обучението
 • Предоставя обучителните материалите на обучаемите след приключване на обучението
 • Предоставя сертификати и кредити (където това е приложимо) на обучаемите за участие в обученията