Публична процедура по проект „Първи стъпки за професионално развитие“

                                                       

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118 от 20 май 2014 година, чрез избор с публична покана с предмет: „Провеждане на професионални обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект „Първи стъпки за професионално развитие“,финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономическите неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентноспособна и приобщаваща Европа с номер на договор № 2017-1-027

  • Максимален бюджет за изпълнение на услугите, предмет на настоящата процедура е 40 746, лв. без ДДС
  • Максималната стойност на цената за обучение на едно лице не следва да надвишава  814,92 лв. без  ДДС

Посочения максимален бюджет е за провеждане на обучения за придобиване на компютърна грамотност  в следните населени места: София,  Сливен, Пловдив и или Пазарджик.

За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура ще бъде избран  един кандидат, които да проведе всички обучения.

Място на изпълнение на услугата: София, Пловдив ,Сливен и Пазарджик

Критерият за оценка е „ най-ниска цена“

Срокът за получаване на офертите е 05 февруари 2020 г., 17,00 ч.

Адрес за подаване на оферти: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ №22, ап. 2

Тук може да намерите пълния текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

1.     Декларация на кандидата ПМС 118

2.     Декларация - приложение оферта

3.     Изисквания оферта

4.     Проект на договор

5.     Публична покана

6.     Техническа спецификация