Процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118 - публична покана

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Логистично осигуряване на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство, в рамките на програма за Младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономическите неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентноспособна и приобщаваща Европа с номер на договор № 2017-1-027

  • Дейност 1 – Логистично организиране на обучения за учители с максимална  обща прогнозна стойност 28 033 лв. без  ДДС.

- Сумата е за логистично осигуряване на обучения за учители в следните градове: София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.

  • Дейност 2 – Логистично организиране на мрежови събития - с максимална  обща прогнозна стойност 30 804 лв. без ДДС.

- Сумата е за логистично осигуряване на мрежови събития в следните градове: София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.

  • Дейност 3 – Логистично организиране на обучения за компании - с максимална  обща прогнозна стойност 39 727 лв. без ДДС.
  • Посочените суми са за логистично осигуряване на събития и обучения в следните градове:

- София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.

За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура ще бъде избран  един кандидат, които да проведе всички обучения.

Място на изпълнение на услугата: София, Пловдив,Сливен и Пазарджик

Критерият за оценка е „ най-ниска цена“

Срокът за получаване на офертите е 27 февруари 2020 г., 17,00 ч.

Адрес за подаване на оферти: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ №22, ап. 2

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

1.     Декларация на кандидата ПМС 118

2.     Декларация приложение оферта

3.     Изисквания оферта

4.     Проект на договор

5.     Публична покана

6.     Техническа спецификация