Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2022/2023 г. на студенти от ромски произход изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра

Настоящият конкурс ще определи получатели на стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра през настоящата академична 2022/2023 година. Конкурсът се организира в рамките на “Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки”, която е част от програмата „Първите 1000 дни“ на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Стипендиантската програма (Програмата) се финансира от фондация „Америка за България“.

Планираният брой стипендии, които ще бъдат разпределени в настоящия конкурс за настоящата академична година е 10 (десет). Максималната стойност на една стипендия за една академична година е 5000 (пет хиляди) лева. Финалното решение за броя разпределени стипендии ще бъде взето от Комисията за избор на стипендианти.

Целта на стипендиантската програма е да създаде вдъхновяващи ролеви модели за младите хора от ромската общност, да допринесе за развитието на патронажната грижа1 и за разрешаването на проблема с недостига на медицински сестри в България.

Програмата приоритетно ще подкрепи жени с висока мотивация да допринесат с професионалното си развитие за подобряване на здравния статус на ромската общност. По време на участието си, те ще могат се запознаят и на практика с възможностите за кариерно развитие в областта на патронажната грижа в полза на бременни жени и млади майки от икономически уязвими групи.

Начин на кандидатстване, необходими документи и краен срок за подаване на кандидатури

Кандидатстването за стипендия става чрез попълване на електронна форма, която е достъпна на следния интернет адрес: https://www.surveymonkey.com/r/NQDS5DM

Необходими документи за кандидатстване за стипендия (всички необходими документи се прикачват в електронния формуляр):

  • Попълнен електронен формуляр (https://www.surveymonkey.com/r/NQDS5DM);
  • Уверение издадено от университета, в който кандидатът е записан, удостоверяващо, че кандидатът се обучава в акредитирано висше училище в специалност “Медицинска сестра” или “Акушерка”;
  • Справка издадена от университета, в който кандидатът е записан, удостоверяваща общия успех на кандидата за последната академична годинa (ако кандидатът е записан в първи курс по време на кандидатсванвето за конкурса, то той/тя трябва да представи сканирана или снимка на студентска книжка, където да са вписани всички оценки от началото на зимния семестър или снимка на екран от онлайн система, където са отбелязани всички текущи оценки на кандидата от началото на зимния семестър);
  • Мотивационно писмо с минимум 300 и до 1000 думи, изготвено от кандидата;
  • (По желание на кандидата) Документ, удостоверяващ доброволчество в подкрепа на ромска общност, социална кауза и/или здравна дейност;

Крайният срок за подаване на електронната форма за кандидатстване с всички задължителни документи е: 31.12.2022г., 18:00 часа.

За допълнителна информация и въпроси свързани с процеса на кандидатстване пишете на nursescholarship@tsa-bulgaria.org или на тел. 0882591321

Важни документи свързани с процеса на кандидатстване и одобрение на кандидати за получаване на стипендия. Молим всички кандидати внимателно да прочетат тези два документи.