Kонкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра, които са във втори, трети или четвърти курс

Kонкурс за отпускане на стипендии на ромски жени и момичета, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра, които са във втори, трети или четвърти курс от областите Русе, Плевен, Стара Загора, Хасково, Бургас, Монтана, Ямбол, Кюстендил, Търговище, Шумен или Добрич

ТСА обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2023/2024 г. на студенти от ромски произход във втори, трети или четвърти курс, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра от областите Русе, Плевен, Стара Загора, Хасково, Бургас, Монтана, Ямбол, Кюстендил, Търговище, Шумен или Добрич. 

Настоящият конкурс ще определи получатели на стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра във втори, трети или четвърти курс през настоящата академична 2023/2024 година. Конкурсът се организира в рамките на Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки, която е част от програмата „Първите 1000 дни“ на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Стипендиантската програма (Програмата) се финансира от фондация „Америка за България“. 

Одобрените кандидати за участие в Програмата ще получат финансова подкрепа под формата на годишна стипендия, наставничество от ментор, възможност за участие в годишни срещи на стипендиантите от Програмата и реализация на тематични здравни кампании в общностите, на които са представители кандидатите.   

Ще бъдат отпуснати 5 стипендии за настоящата академична година. Максималната стойност на една стипендия за една академична година е  5000 (пет хиляди) лева.

Цели и очаквани резултати на стипендиантската програма

Целта на стипендиантската програма е да създаде вдъхновяващи ролеви модели за младите хора от ромската общност, да допринесе за развитието на патронажната грижа и за разрешаването на проблема с недостига на медицински сестри в България. 

През настоящата академична година програмата приоритетно ще подкрепи жени от областите Русе, Плевен, Стара Загора, Хасково, Бургас, Монтана, Ямбол, Кюстендил, Търговище, Шумен или Добрич, които са избрани на база дял на самоопределилите се към ромската етническа група над 3% 2, които жени са с висока мотивация да допринесат с професионалното си развитие за подобряване на здравния статус на ромската общност.

Начин на кандидатстване 

Кандидатстването за участие в Програма става чрез попълване на електронна форма, която е достъпна на следния интернет адрес: https://www.surveymonkey.com/r/5C9TCN7

Краен срок за кандидатстване

Крайният срок за подаване на електронната форма за кандидатстване с всички задължителни документи е: 12.01.2024г.

Важни документи: