Kонкурс за две стипендии за ромски студенти, приети в Американския университет в България

ТСА обява конкурс за две стипендии за ромски студенти, приети в Американския университет в България (АУБГ) като първокурсници през академичната 2022/2023 г. Инвестираме в обучението на ромски студенти в АУБГ, защото вярваме, че има достатъчно добри ученици от ромски произход, които да покрият високите изисквания на университета, но нямат възможност да посрещнат разходите, необходими за следването там. Вярваме, че инвестицията в тях ще има висока добавена стойност не само за цялото общество, но и за ромската общност конкретно.

Всяка стипендия е в размер на пълната сума на таксите за обучение за период от четири години, която ще бъде разпределена и съответно отпусната всеки семестър от ТСА към АУБГ.

Кандидатите трябва да предоставят следният комплект от документи:

Изисквания към кандидатите:

  • Да са от ромски произход;
  • Да са приети за обучение в АУБГ като първокурсници през академичната 2022/2023 г.

Критерии за подбор:

  • В Мотивационното писмо да се опишат както мотивацията за образование, професионална реализация и нуждата от финансова подкрепа, така и да се обясни връзката с ромската общност, виждане по предизвикателствата пред които е изправена (по избор на кандидата – местен, регионален, национален или международен контекст) и евентуална ангажираност с конкретни дейности/планове в полза на общността.
  • Препоръката да е структурирана и да предоставя информация за личните и професионалните качества на кандидата - за заложбите, уменията и постиженията му/й.  Да са описани лидерските умения и инициативността през конкретни дейности, в които кандидатът е взимал участие или инициирал.

Част от кандидатите ще бъдат поканени на интервю с представители на ТСА.

Пълният комплект документи се изпраща по електронен път на следния имейл:

oisaev@tsa-bulgaria.org.

Краен срок за кандидатстване: 10 май, 2022 г.