Икономическо развитие и достъп до заетост

Програмата е насочена да помогне на хора, които искат да увеличат доходите си, но все още не са придобили нужните умения и знания, или срещат трудности при намирането на работа. Крайната ни цел е всеки човек да развие потенциала и възможностите си, за да стане икономически независими и самостоятелен.

Данните за резултатите са красноречиви: завършилите средно образование роми обикновено печелят с 83% повече от своите връстници само с основно образование. И все пак, тъй като 53% от ромите в България работят неквалифицирана, нископлатена работа, необходимостта от постоянни усилия за професионално обучение, повишаване на квалификацията и развитие на малък бизнес продължават да са от решаващо значение.

Една от първоначалните инициативи на ТСА е свързана с проекти, които помагат на хората да стартират и разширят семейния бизнес и малките ферми, чрез практическо наставничество и достъп до капитал.

Специално внимание е обърнато и на младежите по тази програма. Много от тях нямат необходимите умения, за да се впишат на пазара на труда. Липсват както т.нар. „твърди умения“, така и „меките умения“ като комуникация, работа в екип, критично мислене и разрешаване на проблеми. Поради тази причина ТСА подкрепя проекти, които помагат на младите хора да развият многообразни умения, както и да задълбочат необходимите знания за конкретна професия.

Не на последно място, като се има предвид, че дискриминацията продължава да е съществен фактор в обществото ни, ТСА работи в тясно сътрудничество и с работодателите, за да преодолеят стереотипите и за да имат хората от малцинствата повече възможности за работа.

Подпрограми

Жилищни условия и регулации

Заетост и предприемачество