Икономическо развитие и достъп до заетост

Програмата има за цел да съдейства и подкрепя уязвими групи от ромска общност в процеса на учене, образование, професионална реализация, кариерно ориентиране и постигането на икономическа независимост.

Завършилите средно образование роми обикновено печелят с 83% повече от своите връстници, които притежават само основно образование. И все пак, тъй като 53% от ромите в България работят неквалифицирана работа, необходимостта от постоянни усилия за професионално обучение, повишаване на квалификацията и развитие на малък бизнес продължават да са от решаващо значение.

Затова и една от първите инициативи на ТСА в рамките на тази програма е свързана с проекти, които помагат на инициативни и амбициозни хора да стартират или разширят своя малък семеен бизнес в сферата на селското стопанство, чрез практическо наставничество и достъп до капитал.

Фокус в програмата е поставен и върху развитието на младежите от предимно ромско население, заради високата безработица сред тях. Почти всеки трети младеж от общността не работи. Това провокира ТСА да инициира проект, отново в рамките на тази програма, чрез който да бъдат повишени уменията на младежите до 29-годишна възраст, така че да са по-подготвени да пазара на труда и да отговорят на нужните критерии и условия на бизнеса.

Дейността на фондацията цели и разширяване на патрньорските отнощения с български компании. По този начин се предоставят и повече възможности за кариерно развитие на включените по проекта младежи, както и се работи за постигането на повече многообразие в екипите на фирмите.

Подпрограми