Учители обменят опит за метода Монтесори

Програмата за обмяна на опит между педагози на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност заведе наш екип от детска градина „Звънче“ - Берковица в Софийската Монтесори „Къща на децата” (Casa dei Bambini) през пролетта. По време на визитата имахме възможност да наблюдаваме работата на учителите и да дискутираме впечатленията си. Силната мотивация на работещите в занималнята, както и условията, при които се отглеждат, възпитават и обучават децата, са забележителни.   


В „Къща на децата“ цари перфектен ред – предметите се държат на едно и също място, за да знаят малките ученици къде да ги намерят. Децата могат да се занимават с каквото си поискат, стига да следват установените правила. Те вземат решения сами, а възрастният наблюдава и ги насочва при необходимост. Целта е да се провокира самостоятелно мислене и действия в определени граници. Правилата и редът в детската градина помагат на всяко дете да изгради вътрешна дисциплина в процеса на социализация с връстници и възрастни, без да се използват награди или наказания. Стаите са светли и приятни, където децата могат да се движат свободно, без ограничение. Акцентът в заниманията е насочен върху самообучението и самооткривателството. Учителите насърчават децата да докосват с ръце различни материали, форми и повърхности. Боравейки с тях, децата се подготвят за реалния живот и изграждат конкретни навици и възприятия за пространство, допир, форма, обем и други елементи на обкръжаващата ги среда. 

Методът Монтесори насърчава и естествената последователност на усвояваните знания от различни научни дисциплини вместо изучаването им изолирани една от друга. Децата развиват и умения да се грижат за околната среда. В двора на детската градина са засадили зеленчукова, цветна и овощна градина, които обработват сами.  


Програмата е стимулираща и гъвкава, и цели да задоволи нуждите на всяко дете. Атмосферата е топла и приветстваща за деца и родители. В тази среда от различни възрасти естествено съжителстват възможности както за самостоятелно, така и за групово обучение. Богатото разнообразие от дейности насърчава детската самоувереност, концентрация, съчувствие и уважение към другите. Искрената грижа и чувствителност на персонала добавя към стимулиращите и комфортни условия и необходимия емоционален заряд да превърне детската градина в дом извън дома. Разнообразният набор от мултисензорни учебни материали, неограниченият избор на партньор и място за игра/работа, както и толерантността на учителите към грешките дават на децата възможност за постоянно усъвършенстване и придобиване на увереност в собствените възможности. 


В Монтесори педагогиката към всяко дете се проявява гъвкав подход, реагира се според нуждите, интересите, способностите и емоционалността му. Да се работи по тази система е желана, но трудно постижима цел в общообразователната детска градина. Ако имаме достатъчно професионални кадри, методът Монтесори притежава потенциала да е повсеместният успешен модел на ранното детско образование в България.