Становище относно Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030

Относно: Становище на фондация „Тръст за социална алтернатива“ относно Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030

Становище на фондация „Тръст за социална алтернатива“ относно Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030

Тръст за социална алтернатива е неправителствена организация, чиято мисия е да насърчи и подкрепи разгръщането на потенциала на всички хора в България, с фокус върху ромите, за преодоляване на социалните и икономически неравенства и прекъсване цикъла на бедност.

Макар и през последните години да има напредък в образователните постижения и трудовата заетост сред ромите в страната, все още има значителни пропуски в процеса на пълноценно приобщаване. Според национално представително проучване, възложено на Глобал Метрикс от ТСА през 2019 г., което използва сравнителна методология с регионалното проучване на ромска общност от 2011 г., проведено от ПРООН, Световната банка и Европейската комисия, младите роми на възраст между 19 и 25 години са с изключително висок процент безработица, като без работа е почти всеки трети представител на групата в тази възраст, а в останалите възрастови групи безработните са около една пета (20%)1. Прави впечатление, че проблемите със заетостта сред ромските общности не са отразени в политиките за приобщаване на труда. Изследване, направено от Вера Месинг и Жужа Арендаш през 2017 г. сочи, че Унгария и България са сред европейските страни с най-нисък дял от БВП2, посветен на политики на пазара на труда, със заключението, че не се акцентира достатъчно на политики за допълнителна квалификация, стимули за бизнеса за наемане на непривилегировани общности и стимулиране на предприемачеството.

Тревожна тенденция, която се изостри под влиянието на Covid-19 се наблюдава при по-младите и образовани роми, все повече от които напускат България, за да работят другаде в ЕС. В подкрепа на визията на Стратегията по заетостта на Република България 2021-2030 „през 2030 г. заетостта в България ще бъде на качествени и устойчиви работни места с достойно заплащане, благоприятни условия на труд и възможности за кариера, осигуряващи възможности за приобщаваща заетост“, сме убедени, че е необходиво целенасочено внимание и конкретни усилия по отношение на заетостта в общностите в икономически неравностойно положение. На мерките, очертани в Стратегията по отношение на тези групи, е нужна конкретика, както и механизми, които да доведат до тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда. Необходимо е също така тясно сътрудничество с бизнеса и неправителствените организации по отношение на формулировката на дейностите, последващото им изпълнение и мониторинг.

Водени от мисията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), която оказва финансова подкрепа, за да се намали бедността и за да се преодолеят пропуските в образованието и пазарната активност на хората от икономически уязвимите групи, представяме конкретни предложения в различните направления, в които са планирани дейностите за постигане на целите и изпълнение на приоритетите на Стратегията.

Препоръки по отношение на дейността за осигуряването на равенство между половете на пазара на труда, създаване на условия за съчетаване на личния и професионалния живот

В това направление е необходимо набелязване на конкретни мерки по отношение на планираното развитие на капацитета на ромските медиатори (като пример обучения за комуникация, мотивиране и насърчаване), и пропорционално повишаване на броя им, особено в населени места с население в икономически неравностойно положение.
Що се отнася до младежката целева група, подкрепяме поставянето й на фокус, тъй като според проучването на ТСА за образователните постижения, младите роми на възраст между 19 и 25 години са категорично уязвима група, в която почти всеки трети е безработен, на фона на дял на безработните младежи на възраст 15-24 в ЕС от 14%5. Конкретни проблеми, идентифицирани тук, са липса на твърди и меки умения, професионални мрежи за трудова реализация и менторство, както и отсъствие на устойчива връзка с бизнеса. Въпреки че през последните години бяха положени усилия да се създаде такава са необходими усилия за създаването на услуга, която да действа едновременно като посредник между и наставник на двете страни. Опитът на TСА показва, че подобна услуга трябва да е със следните функции: кариерна ориентация за членовете на общността, мотивационни срещи, обучения по меки и твърди умения (според нуждата), наставничество както на потенциалните служители, така и на бизнесите, помощ при подготовката на документи, подкрепа на работното място, мрежови събития, насочени и към работодателите, и към участниците.

По отношение на мерките за активиране на неактивните и неравнопоставени групи на пазара на труда, ТСА препоръчва също така и програми за обучение и последващ работен ангажимент, финансово подкрепени от държавни или местни власти. Опитът ни до момента показва, че те позволяват на членовете на уязвимите групи и компаниите да постигнат по-добра връзка: чрез разпределяне на целево финансиране на частни работодатели, участниците от групите получават възможност за допълнителна квалификация, професионално развитие и в оптималния вариант – постигане на трайна заетост и икономическа независимост.

Интеграцията на пазара на труда налага необходимостта и от подходящи мерки, касаещи лицата с нагласи към самостоятелна стопанска дейност. Към момента това направление се нуждае от допълнително внимание, тъй като в политиките за икономическа подкрепа за 2020 и 2021 г. има недостиг на такива, които да ги обхващат. Според според националното представително проучване на TСА от 2019 г., членовете на ромската общност, които се интересуват от развитие на собствен бизнес, варират между 9% за хората, живеещи в кварталите с компактно ромско население, и 18% за тези, които живеят в квартали със смесено население, като броят на самостоятелно заетите членове на ромска общност е нараснал от 2,6% през 2011 г. на 8,3% през 2019 г.6. Настоящите или бъдещи предприемачи от уязвими общности се нуждаят от подкрепа в две посоки: достъп до микрофинансиране и достъп до подходящи обучения, фокусирани върху придобиването на знания и умения за предприемачество и създаване на предприемаческа култура.

Препоръки по отношение на дейността за осигуряването на равенство между половете на пазара на труда, създаване на условия за съчетаване на личния и професионалния живот

Препоръката на ТСА е за конкретни дейности, посветени на разработка на политики за многообразието на работното място, неразривно свързани с равенството между половете, но така също и представителството на уязвимите общности на пазара на труда. Дискриминативните нагласи все още имат водеща роля и са основна пречка, с която членовете на общностите се срещат като кандидати за и участници на пазара на труда. Доклад на Центъра за изследване на демокрацията от 2019 г. сочи, че „по отношение на нагласите на работното място към специфични социални групи, България е по-малко толерантна от средното за ЕС28. В ЕС28, 63% от респондентите се чувстват комфортно да работят с хора от ромски произход, докато в България отговорът е само 43%“7, като не повече от 1/3 от участвалите в проучването компании са запознати с понятието „многообразие на работното място“. Изострената нужда от целенасочени усилия в тази посока може да бъде посрещната с подходящ инструментариум – обучения за многообразие и включване, като нашият опит с такъв модел ни дава увереност, че чрез тях се постигат следните цели: повишава се нивото на чувствителност на участниците към проблемите на (често неволни) дискриминационни практики на работното място и техните ефекти върху организационната култура, участниците се мотивират да създадат положителна промяна в собствената си работа и културата на институциите и услугите, в които работят, създава се по-толерантна и гъвкава корпоративна култура от една страна, и по-ефективен и добре работещ бизнес от друга.