Становище на ТСА относно Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. и Национален план за действие 2022-2023г.