Становище и препоръки на ТСА по проект на Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република Българи