Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

В периода 8 февруари – 10 март 2019г. поради констатирани технически неточности при оценката на кандидатурите по конкурс „Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, Тръст за социална алтернатива (ТСА) ще проведе отново процедурата по оценка на всички кандидатури постъпили в срок до 27 септември 2018г. Проектът се изпълнява в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Компонентът за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход (стипендиантска програма) се управлява и изпълнява от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

ВАЖНО! Процедурата по преразглеждането на всички кандидати не гарантира получаването на стипендия! Крайното класиране на кандидатите се оформя след решение на пет-членна комисия, която следва указаната методология за оценка в т.V от „Обявление за конкурса и насоки за кандидатстване“.

Екипът на проекта „Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ ще се свърже с кандидатите с уведомително писмо за постигнатите резултати от всеки етап на оценката. При необходимост от допълнителна информация и въпроси, моля свържете се с нас на med_scholarships@tsa-bulgaria.org

Насоките за конкурса може да намерите ТУК.