Продължават обученията на ТСА по проект „Готови за многообразие“

Продължават обученията на ТСА по проект „Готови за многообразие“, Договор № BG05M2OP001-3.017-0043

В периода 23.02.2022-31.07.2022 по проекта бяха проведени 6 обучения „Заедно към многообразието“, с приключен пълен цикъл на обучение (присъствен компонент от 34 уч.ч. + онлайн компонент от 14 уч.ч.). Общият брой обучени учители в осемте партньорски организации, завършили пълния цикъл на обучението по Дейност 2а, и получили сертификати, е 51 бр. В този период бяха проведени и 5 присъствени обучения „Готови за многообразие – Заедно към многообразието“ за общо 49 учители. За тези 49 учители онлайн компонента на обучения предстои да бъде проведен.

ТСА проведе и 16 обучения „Цялостен подход към многообразието“, в рамките на които бяха обучени общо 143 педагогически специалисти и 6 обучения „Компетентни образователни специалисти в среда на многообразие“ за 52 педагогически специалисти.

Партньори по проекта са 8 образователни институции: ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА" – с. Камбурово; ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" – гр. Омуртаг; ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА" – гр. Опака; ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" – гр. Търговище; СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" – гр. Варна; СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" – гр. Варна; СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" – гр. Варна и НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖЕНЕР ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ" – гр. Луковит.

Общата стойност на проекта е 241 288,32 лв., от които 205 095,07 лв. европейско и 36 193,25 лв. национално съфинансиране

Начало на проекта: 07.01.2021 г.

Край на проекта: 07.12.2022 г.

Проект „Готови за многообразие“, Договор № BG05M2OP001-3.017-0043 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.