Приключи серията от обученията за изграждане на капацитет на граждански организации в България

Днес се проведе последното от серията обучения за изграждане на капацитет на граждански организации в България, в рамките на програма Фонд Активни граждани България, реализирана в партньорство с водеща организация Институт Отворено общество-София, фондация "Работилница за граждански инициативи" и фондация "Тръст за социална алтернатива", с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В присъствието на 45 представители на граждански организации от цялата страна, екипът ни представи нов инструмент за самооценка на организационна устойчивост за неправителствени организации. Инструментът включва 7 ключови области за изграждане на организационен капацитет: управление и лидерство, общо ръководство и администрация, човешки ресурси, финансово управление, разработване и управление на проекти, мониторинг и оценка на изпълнението на проекти, партньорства и комуникации. 

Участниците в обучението бяха единодушни, че има необходимост от подкрепа за изграждане на капацитета на гражданските организации, за осигуряване на ефективно организационно развитие, стабилност и дългосрочна устойчивост на гражданския сектор.

Инструментът може да да свалите безплатно от тук: https://socialachievement.org/web/