Представихме проучване за невидимите бариери пред достъпа до задължително училищно образование

С аналитичното проучване „(НЕ)ВИДИМИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРИЕРИ ПРЕД ДОСТЪПА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: НОРМАТИВНА УРЕДБА, ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ“ ТСА, заедно с партньорите си, продължава усилията за премахването на (не)видимите разходи/бариери (транспорт, учебници и хранене), които блокират и ограничават пълноценното участие на децата в образователния процес.

Докладът има за цел да отвори дискусия по въпроса за пълния достъп до образование в България, да повиши осведомеността на институциите, гражданското общество и семействата относно политиките и практиките, свързани с „безплатното образование“. Анализирани са текстовете в Конституцията на България, които регулират достъпа до образованието като основно право. Разгледани са бариерите, които понастоящем се явяват препятствие за пълноценното участие на много семейства в образователната система.