Напредъкът по проект „Готови за многообразие“

На 08.12.2022 г. в гр. Луковит се състоя Заключително събитие по проект „Готови за многообразие“ (Договор № BG05M2OP001-3.017-0043-C03).  

По проекта бяха организирани три типа обучения за професионално развитие на педагогически и непедагогически специалисти и работа в мултикултурна среда. 

ТСА организира и проведе над 60 обучения за над 190 специалисти в осемте партньорски образователни институции в областите Варна, Ловеч и Търговище в периода януари 2021 – декември 2022 г.

В заключителното събитие в Ловеч се включиха партньори от НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, както и представители на Сдружение „Знание“. На срещата бяха обсъдени изминалите обучения, насочени към образователните специалисти, за усвояване на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда в училище. Събитието също така включи и дискусия относно следващите стъпки за партньорите в посока на запазване и развиване на уменията на специалистите за работа в среда на многообразие.

От 2018 г. фондация „Тръст за социална алтернатива“ разпространява в България обучителния проект „Заедно в пъстър свят“, който има за цел да изостри чувствителността на преподавателите към ползите от приобщаващия подход към децата, липсата на дискриминация и да им помогне в осъзнаването на отговорностите и капацитета, който притежават за осъществяване на положителни промени в полза на децата и семействата.

Обученията се провеждат по линия на проект „Готови за многообразие“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 - „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.