Становище на „Тръст за социална алтернатива“ за Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) .