Становище към Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2030 г.