Качеството в ранното образование и грижа?

С идея да създадат споделена визия за качеството в ранното образование и грижа, представители на неправителствени организации, детски градини и академични институции участваха в двудневно обучение за обучители по Европейската рамка за качество в образованието и грижата в ранна детска възраст. Обучението е една от дейностите по проект „Качествено образование за равен старт“, изпълняван от Фондация за децата в риск по света, с финансовата подкрепа на ТСА и под егидата на Министерството на образованието и науката.

Обучението се проведе на 16 и 17-ти ноември в София и в него взеха участие директори и учители от детски градини в Луковит, Ловеч, Търговище, с. Руец, Угърчин, Мездра, София, университетски преподаватели и неправителствените организации Сдружение „Нов път“, Сдружение „Знание“ - Ловеч, Клуб на нестопанските организации - Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие“.

Обучителите Росица Петрова и Снежана Радева представиха Европейската рамка за качество като увеличително стъкло, през което участниците да разгледат своите практики с фокус върху най-добрия интерес на детето.

Европейската рамка за качество е стратегически документ, който очертава политиките за ранно детско развитие и поставя стандартите и насоките за повишаване на качеството на услугите и практиките, насочени към децата до 7 - годишна възраст в ЕС.

В рамките на проекта предстои съвместна работа между участващите неправителствените организации, университетски преподаватели и детски градини, така че да се намери най-верният път към прилагането на  елементите от Рамката в реалната работа в детските градини.