С подкрепата на "Тръст за социална алтернатива", кв. „Изток“ в гр. Кюстендил вече има устройствен план

На 26 октомври 2017г. на редовно заседание Общинския съвет на община Кюстендил прие единодушно план за регулация и застрояване на кв. Изток, гр. Кюстендил. Събитието има исторически характер, в предвид на това, че община Кюстендил е първопроходец в регулацията на територии с преобладаващо ромско население. Изработването на плана е в резултат от успешното партньорство между община Кюстендил и ТСА за подобряване на жилищните условия на местната общност.

Регулацията и законното застрояване са важни условия за достъп до публични услуги, повишаване на икономическото състояние на общността и намаляване на бедността.

"Тръст за социална алтернатива" си сътрудничи и с общините Пещера и Дупница при изпълнението на проекти, насочени към регулация и законно застрояване на територии с преобладаващо ромско население. Проектите, изпълнявани от "Тръст за социална алтернатива" в сферата на жилищните условия се осъществяват с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.