Изминаха първите три месеца от проект "Икономика на бъдещето 2" на СНЦ "Разнообразни и равни"

Изминаха първите три месеца от реализацията на проект „Икономика на бъдещето 2“ на Сдружение „Разнообразни и равни“, чиято основна цел е да се намали отпадането от училище и да се увеличат шансовете за прием в училище след 7 и 8 клас на ученици от семейства в икономически неравностойни положение.

След като учителите изследваха нуждите за допълнителна подготовка на учениците, посредством входящи тестове по математика (МАТ) Български език и литература (БЕЛ), бяха сформирани 23 групи за 7 и 8 клас по МАТ и БЕЛ в 6 основни училища в град Ботевград и села към общината. Освен допълнителна работа по академичните дисциплини, по които учениците полагат изпит за прием в средни училища, преподавателите организираха дейности за професионално ориентиране на учениците и тяхното мотивиране за постъпване в профилирани и професионални гимназии. Според сдружението децата посещават допълнителните часове редовно.

За да се даде възможност на учениците от професионалните гимназии да усвоят нужните умения и  знания за работа, сдружението осигури стаж на ученици от две професионални гимназии в Ботевград. Проектът да даде възможност на 42 ученика да стажуват в местните фирми НИСА ООД, Автосервиз Ботевград, БОП ООД, ИНКОТЕКС. Тяхната теоретична и практическа подготовка е изцяло съобразена с новите технологии и критериите за получаване на диплом за квалификация.

По заявка на преподавателите за всички училища бяха закупени учебници, учебни помагала, консумативи за около 300 ученика. Също така инструменти и работни облекла бяха раздадени на ученици-стажанти.