С грижа от 0 до 3

Периодът до 3-годишна възраст е един от най-ключовите за всяко дете. Тогава се развива 80% от неговия мозък. Затова е от изключителна важност децата да имат сигурна, безопасна и любяща среда, пълноценно хранене и стимулираща грижа. Социалната и икономическа уязвимост на повечето семейства от ромска общност в България, е често срещана и трудно преодолима бариера пред родителите за осигуряване на качествена грижа за детето в ранна възраст. A наличните, но недостатъчно развити целенасочени услуги в подкрепа на уязвимите семейства допълнително възпрепятстват пълноценното развитие на детето и удовлетвореността на семейството при търсене на подкрепа.

Проектът за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“ обединява усилията на 18 граждански организации в застъпничество пред ресорните институции за разработване на достъпни услуги, в подкрепа на уязвими семейства, полагащи грижи за дете до 3 годишна възраст.   

Основни дейности по проекта са: 

Обучения. В рамките на една година всеки месец ще се провеждат обучения на организациите в проекта в областта на застъпничеството, ранно детско развитие, работа с уязвими общности. Дава се възможност и за  участие на здравни специалисти, работещи в местни институции в областта на майчиното и детско здраве. Идеята ни е да повишим експертизата, като по този начин създадем платформа за по-добро планиране и изпълнение на публични политики, насочени към децата и майките от общността;

  • Възможност за безвъзмездно финансиране в размер на 6 500 лева на застъпническа инициатива на местно ниво. Всяка организация ще има възможност да проучи нуждите на целевата група в конкретното населено място и да разработи инициатива;
  • Провеждане на проучвания и анализи относно ефективността на услугите, както и тяхната достъпност за уязвими ромски семейства – основа за провеждане на застъпничество на национално ниво;
  • Създаване на Национален консултативен съвет с участие на всички заинтересовани страни;
  • Разработване на стратегия за провеждане на застъпничество на национално ниво – на база практическия опит от местните инициативи и събраните данни от проучванията, организациите ще определят приоритетна цели за провеждане на застъпничество на национално равнище;

През втората година от изпълнението, проектът ще финансира до 4 предложения за провеждане на застъпничество на национално ниво с цел промяна в политики и програми.

Проектът „С грижа от 0 до 3“ стартира през ноември, 2018г. и е с продължителност от 2 години, финансиран е от фондация “Отворено общество“ , Фондация "Портикус", Амстердам, съвместно с фондация „Тръст за социална алтернатива“, София.