"Заедно в пъстър свят"

„Заедно в пъстър свят“ e модел за професионална квалификация и подкрепа на образователните специалисти, който гарантира, че всяко дете и семейството му са приобщени, уважавани и ценени в един споделен процес на постигане на образователните цели.

Първият елемент на модела е обучителната програма „Заедно в пъстър свят“ (Embracing Diversity), която е много повече от обучение. Тя води до лична трансформация, като в основата й стоят ценностите на антидискриминация, непредубеденост, равнопоставеност и уважение към многообразието в нашите общности, на работното място и в обществото като цяло. Чрез процеса на лична трансформация, „Заедно в пъстър свят“ помага на преподавателите в предучилищното/училищното образование да осъзнаят отговорностите, които носят и капацитета, който притежават за осъществяване на промяна към общество, основано на социална сплотеност и включване.

Концепция

Цялостната обучителна програма е с шестдневна продължителност и представлява модулно обучение от две части. Тя набляга на личното преживяване и осмисляне чрез интерактивни упражнения и задълбочена рефлексия след тях.

Как протича обучението?

Обучителните сесии надграждат върху съществуващото знание и опит на участниците, като следват модела на ученето чрез преживяване.

Сесиите започват с групови дейности в малки групи или с цялата група (напр. ролеви игри, симулации на ситуации от реалния живот и др.), в рамките на които участниците имат възможност да изучават различни концепции, както и да преминат през различни процеси (на личностно ниво), да изследват своите чувства, потребности и нагласи, да изслушват останалите и да изразяват себе си в безопасна среда.

Всяка една сесия има заключителен етап (разбор/рeфлексия), по време на който участниците работят за изграждане на по-конструктивен подход спрямо дискутираните въпроси.

Удостоверение и квалификационни кредити

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ е сертифицирана по ISSO 9001:2015 и също така е регистрирана като обучителна организация в регистъра на Министерство на образованието, което дава правото на присъждане на квалификационни кредити (3) на педагогическите специалисти.

Професионални учещи се общности (ПУО)

Вторият елемент на модела са професионалните учещи се общности (ПУО), където специалистите преминали обучението, имат възможност по време на редовните месечни срещи да:

  • анализират критично собственото си учене и професионално развитие по темите, свързани с многообразието;
  • споделят с други преподаватели конкретни идеи за подобряване на практиката от гледна точка на включването и многообразието;
  • мотивират останалите преподаватели да повишават качеството на работата си с акцент върху уменията за работа в среда на многообразие;
  • дават обратна връзка на другите членове на професионалната си общност относно качеството на тяхното преподаване и учене от гледна точка на многообразието;
  • и най-вече намират мотивация да продължават да надграждат и обогатяват съществуващия капацитет в екипа.

Моделът „Заедно в пъстър свят“ се основава на ресурсите и експертните познания, разработени в рамките на мрежата на Международна асоциация „Стъпка по стъпка“ (МАСС). От 2017 г. фондация „Тръст за социална алтернатива“ притежава лиценз за разпространение на модела в България.

Галерия