ЗаЕдно Здраво Бъдеще

Компонент 3: „Стимулираща грижа“,
Направление 2: „Актуализиране и допълване на съществуващите здравни, социални и образователни услуги, насочени към грижата за цената по време на бремеността, майката и новороденото, вкл. дете до навършване на 3 г. възраст“

Застъпнически цели

Осигуряване на мобилни социални услуги за изграждане на родителски умения

Дейности

  • Провеждане на изследване в общността за идентифициране нуждите и доклад с препоръки за решаване на проблемите
  • Създаване на родителски групи; Младите родители и представители на разширеното семейство ще преминат през серия от обучения на различни теми
  • Провеждане на кръгла маса със заинтересованите страни за обсъждане на данните и доклада с предложени препоръки

Проектът се изпълнява на територията на с. Душево, община Севлиево