Създаване и развитие на женска група за самопомощ в ромска общност в Харманли

Компонент 1: „Добро здраве“, 

Направление 2: „Актуализация и допълване на съществуващи програми, политики и практики, насочени към грижата за жената по време на бременост, майката и децата от 0 до 3 г.“

Застъпнически цели

  • Промяна на местни политики в областта на майчино и детско здраве чрез овластяване на местната ромска общност - пилотна инициатива за създаване на женска група за самопомощ в  гр. Харманли. Застъпничество за интегриране на пилотната инициатива в следващият програмен период на изпълнение наобщинския план за действие „Интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация “, направление „ Здравеопазване “. Застъпничество за достъп до пренатална грижа на здравно неосигурената бременна жена, с фокус върху ромска общност

Дейности

  • Създаване на местна група за самопомощ от жени от ромската общност с цел повишаване на информираността им в областта на майчиното и детско здраве и овластяване в упражняване на здравни права
  • Провеждане на редовни групови срещи за обсъждане на теми по интереси на жените и подготовка за участието им в застъпническият процес пред местните институции за осигуряване на устойчивост на иновативната практика
  • Провеждане на срещи със заинтересовани страни (експерти, представители на местни институции и услуги в общността) с цел разширяване на обхвата на Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени бременни жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“
  • Провеждане на здравни кампании за повишаване на информираността сред ромската общност по отношение на здравните права с фокус върху пренаталната грижа, вкл. имунопрофилактиката на децата в ранна възраст
  • Провеждане на срещи с местни институции с участие на жените от групата за самопомощ в ролята им на застъпници за устойчивост на иновативната практика като част от местни стратегически документи и политики, насочени към ромската общност.