Светът на детство – приказка с щастлив край

Компонент 1: „Добро здраве“,
Направление 2: „Актуализация и допълване на съществуващи програми, политики и практики, насочени към грижата за жената по време на бременост, майката и децата от 0 до 3 г.“

Застъпнически цели

  • Достъп до пренатална грижа на здравнонеосигурената бременна жена: проучване на местни и регионална практики за прилагане на „Наредба 26 № 26 от 14 юни 2007г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени бременни жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ (Наредба 26) и достъп до здравно-социални услуги в общността, насочени към бременната жена.

Дейности

  • Проучване сред здравно неосигурени жени от община Нови пазар – познаване и упражняване на здравни права за проследяване на бременността по линия на Наредба 26, вкл. проучване на 3 местни и 1 регионална практики за работа със здравно неосигурени бремени жени с фокус върху ромска общност
  • Разработване и разпространяване на информационни материали сред представители на ромската общност с цел повишаване на информираността им, както и сред представители на институции, с цел подобряване на достъпа до пренатална грижа на здравно неосигурената бременна жена.  Повишаване на обществената нагласа за важността на пренаталната грижа чрез участия в местни телевизионни предавания
  • Създаване на координационен механизъм с участие на заинтересовани страни за изграждане на сътрудничеств при прилагане на здравни права, съгласно съществуващата нормативна уредба и наличните ресурси в общността.