Първо посещение на ОПЛ при новородено - проблеми, мотивация , промяна

Компонент 1: „Добро здраве“,
Направление 1: „Повишаване на обхвата на съществуващи програми, политики и практики, насочени към грижата за жената по време на бременност, майката и децата от 0 до 3г. възраст“

Застъпнически цели

  • Застъпничество за извършване на домашно посещение от страна на личен лекар 24 часа след изписването  на новороденото дете по линия на програма „Детско здравеопазване“ на НЗОК

Дейности

  • Правно овластяване на бременни жени и майки от ромски произход за равен достъп до здравни грижи чрез провеждане на родителски групи за повишаване на информираността им и подкрепа  за упражняване на здравните права на новороденото дете
  • Промяна на нагласи и практики чрез изграждане на сътрудничество с местни институции и здравни специалисти с цел повишаване на обхвата на здравната грижа, насочена към новородените деца от кв. „Надежда“ – провеждане на срещи, вкл. кръгла маса с участие на заинтересовани страни в подкрепа на упражняване на правото на избор на личен лекар и извършване на домашно посещение след изписване на новороденото дете от родилен дом
  • Провеждане на анкетно проучване сред участвалите в родителските групи лица за измерване на ефективносттаот участието им в груповата работа