Невидимите, които виждаме

Проблемът към който е насочен настоящият проект „Невидимите, които виждаме“ е наличието на висок брой бременни жени и майки с деца 0-3 г. без адресна регистрация и документ за самоличност сред най-уязвимите и бедни групи от хора. Според редица изследвания и анализи, направени от различни организации, голям брой от хората в България „не съществуват“, остават „невидими“, тъй като не притежават документ за самоличност, съответно – нямат и адресна регистрация. По данни, поискани от Български хелзинкски комитет по ЗДОИ и предоставени от МРРБ през април 2020 г., хората в България без постоянен адрес са общо 81 360. Става дума за лица, задължени да заявят постоянния си адрес, които не са го направили. От тях българските граждани са 75 406, а чужденците - 5 954. Според българското законодателство, без да са налице тези две неща, нито един български гражданин (човек) не може да ползва каквито и да било услуги.

За предлагане на решения по описания проблем работната група по застъпническо направление „Сигурна и безопасна среда“ разработи застъпническата стратегия със следната цел:

  • “Да се повишават възможностите бременни жени и майки с деца до 3 г. от засегнатите групи да получават адресна регистрация и документи за самоличност.”;
  • Липсата на адресна регистрация и документи за самоличност е сериозен проблем и изисква дългосрочна работа и усилия както в административно-законодателна посока, така и за изграждане на коалиции и формиране на позитивно обществено мнение и нагласи към трудностите, които изпитват немалка част от българските граждани и деца, поставени в силно уязвимо положение.

Проектът се изпълнява в работна група от три организации -  Фонд за превенция за престъпността – ИГА, Сдружение „Инициатива за равни възможности“ и  Сдружение „Хаячи“. Дейностите от всеки работен пакет ще се изпълняват и ръководят и от трите организации в настоящата работна група. 
Фонд ИГА отговаря за управлението на проекта. 

Основните дейности по проекта са събрани в четири работни пакета:

  • Работен пакет 1 „Управление на проект“;
  • Работен пакет 2 „Събиране на доказателства и/или анализ на налични доказателства по застъпническия проблем и неговото решение“;
  • Работен пакет 3 „Комуникационна стратегия и план за изпълнението й“;
  • Работен пакет 4 „Застъпничество, изграждане на коалиции и партньорства“