Мобилизация срещу морбилизация

Компонент 1: „Добро здраве“,
Направление 1: „Повишаване на обхвата на съществуващи програми, политики и практики, насочени към грижата за жената по време на бременност, майката и децата от 0 до 3г. възраст“

 Застъпнически цели

  • Подобряване на обхвата на задължителните имунизации на деца, живеещи в кв. „Изток“, гр. Кюстендил

Дейности

  • Проучване сред родители на деца в ранна възраст и здравни специалисти с цел установяване на  причините, довели до пропуски в имунизационният календар на децата
  • Изграждане на коалиция от заинтересовани страни с цел съвместна работа за извършване на здравна профилактика за подобряване на обхвата на задължителните имунизации на децата от ромският квартал „Изток“
  • Информационно-образователна кампания за насърчаване на упражняване на здравни права  в областта на имунопрофилактиката сред младежи, млади родители и семейства с деца в ранна възраст от кв. „Изток“ - посещения от врата на врата на семейства с деца, вкл. такива с пропуснати имунизации, медийна кампания в социалните мрежи.