Добро хранене за добро бъдеще

Целта на проект „Добро хранене за добро бъдеще“ е да се повиши възможността за осигуряване на равен достъп до здравословно хранене на всички деца, независимо от отдалечеността на мястото им на живеене и социално – икономическо състояние на родителите, а именно: ангажимент на държавата в подкрепа за идентифициране на хранителни нуждите на децата и подкрепа в осигуряване на хранене съответстващо на възрастта им.

За тази цел в рамките на проекта ще бъде изработено предложение за създаване на специализирана програма в подкрепа на храненето на децата (0-3) от уязвимите групи. Конкретните държавни институции, които ще бъдат адресирани ще бъдат идентифицирани в хода на изпълнение на застъпническия проект в рамките на изследователските дейности и след проучване на институционалната и нормативна рамка.

Проектът „Добро хранене за добро бъдеще‘ ще създаде условия за отваряне на обществения дебат по отношение на храненето на децата, и по-специално на децата от уязвимите групи, като създаде пространство за среща и дебат на отделните заинтересовани страни - институции, граждански организации и доставчици на социални услуги, медицински специалисти и специалисти по ранно детско развитие, специалисти по хранене, изследователи, полисимейкъри и експерти. Важен елемент този проект е и възможността да се чуе гласа на родителите от уязвимите групи (фокус-групи и дълбинни интервюта), техните трудности и предизвикателствата в отглеждането на децата, както и нагласите им към подобна програма.

Проектът се изпълнява в работна група от три организации -  Фондация „Здраве и социално развитие “, Сдружение „Знание“ и Сдружение „Бъдеще за децата“. 

Основните дейности по проекта са събрани в четири работни пакета:

  • Работен пакет 1 „Управление на проект“ – отговорна организация за изпълнението на дейностите от този работен пакет е Фондация „Здраве и социално развитие“;
  • Работен пакет 2 „Събиране на доказателства и/или анализ на налични доказателства по застъпническия проблем и неговото решение“ отговорна организация за изпълнението на дейностите от този работен пакет е Фондация „Здраве и социално развитие“;
  • Работен пакет 3 „Комуникационна стратегия и план за изпълнението й“ – отговорна организация за изпълнението на дейностите от този работен пакет е Сдружение „Знание“;
  • Работен пакет 4 „Застъпничество, изграждане на коалиции и партньорства“ – отговорна организация за изпълнението на дейностите от този работен пакет е Сдружение „Бъдеще за децата“