Делото за спасяване на давещите се НЕ Е ДЕЛО на самите давещи се!

Компонент 3: „Възможности за ранно учене“,
Направление 1: „Повишаване на приложимостта на съществуващи услуги в подкрепа на ранното учене на детето до 3г. възраст за развиване на неговите езикови, когнитивни, социални и емоционални умения“

Застъпнически цели

  • Разширяване на обхвата на услугите за семейна подкрепа и развиване на родителски капацитет на ромски родители. Повишаване на участието на млади родители и бременни жени от ромски произход в услуги за формиране на родителски умения за ранно учене.

Дейности

  • Срещи с доставчици на услуги от Център за обществена подкрепа (ЦОП), Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) и представители на общината
  • Изследване на практики и традиции за ранно учене в ромска общност
  • Пилотиране на избрани интервенции, които в дългосрочен план трябва да бъдат доразвити в цялостна програма/методика за ранно учене
  • Изготвяне на доклад с описание на модела, анализ и препоръки

Проектът се изпълнява на територията на гр. Брацигово