Библиотеката за играчки – успешна практика за ранно учене

Компонент 3: „Възможности за ранно учене“,
Направление 1: „Повишаване на приложимостта на съществуващи услуги в подкрепа на ранното учене на детето до 3г. възраст за развиване на неговите езикови, когнитивни, социални и емоционални умения“

Застъпнически цели

Популяризиране на инициативите „Библиотека на играчките“ и „Читателски клуб за родители“ сред другите доставчици на услуги, работещи със семейства с малки деца с фокус върху ромска общност

Дейности

  • Събиране на истории от родители и деца доказващи въздействието на инициативите Библиотеката на играчките и Читателския клуб за родители
  • Изработване и разпространение на информационна брошура в ромските квартали
  • Изготвяне на анализ за необходимостта и предимствата на предлаганите услуги „Библиотека на играчките“ и „Читателски клуб за родители“ и разпространението му
  • Провеждане на работни срещи за разпространение на резултатите от изследванията и застъпване за включване на програмите в работата на местните доставчици на услуги със заинтересованите страни
  • Организиране на кръгла маса

Проектът се изпълнява на тероторията на гр. София, в квартал "Факултета"