Развитие на микропредприятия

Предоставяне на непрекъсната промяна за незастрашени общности, живеещи в селските райони в Южна България; постигане на местен иконичен растеж: наемане на хора в новосъздадени фирми, някои от които ще бъдат подкрепени.