За

По програмата се финансират дейности, свързани с осигуряване на възможности за членовете на семейства с минимален доход да получат умения и възможности за работа, водещи към икономическа независимост