„Заедно в пъстър свят“ – пилотен проект 2018/2019

„Заедно в пъстър свят“ e модел за професионална квалификация и подкрепа на образователните специалисти, който гарантира, че всяко дете и семейството му са приобщени, уважавани и ценени в един споделен процес на постигане на образователните цели. В рамките на пилотното разпространение на модела през 2018-19 учебна година, Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе работи съвместно с детска градина, представители на местната власт и експерти, и родители в гр. Шумен, област Шумен.

Целта на обучението „Заедно в пъстър свят“ е да повиши чувствителността към проблемите, свързани с предразсъдъците и дискриминацията, и как те се отразяват върху децата и тяхното бъдеще. Участниците изпробват и обсъждат различни практически похвати за разглеждане на многообразието в класната стая като ценен ресурс, вземайки предвид гледната точка и позицията на различните възрастни, които имат роля и оказват влияние в живота на едно дете. Педагогическите специалисти от ДГ „Светулка“ продължават своята работа по темите във формат професионална учеща се общност.