Алтернативни образователни услуги за ранно детско развитие

Ранното образование има важно значение и ползи за успеха на всяко дете в училище и след това в живота му като възрастен. Според някои изследвания резултатите от PISA на деца, които са били над 1 г. в детска  градина, са с 40 точки по-високи, от тези, които не са посещавали. В колкото по-ранна възраст детето има досег с образователни програми, толкова това е по-добре за неговото когнитивно, социално-емоционално, моторно развитие и комуникация, независимо дали те се случват у дома или в организирана учебна среда.

ТСА подкрепя разпространението на алтернативни образователни услуги, основани на образователни игри, музика и работа с детски приказки, в населени места без достъп до образователна услуга в ранната възраст. Инициативите се основават на програмата „Елементът Игра“ (Element of Play), разработена от Фондация за децата в риск по света (World Wide Orphans).  

Понастоящем подкрепяме развитието на алтернативни образователни услуги в читалища и детски градини в община Търговище, община Луковит и община Оряхово чрез сътрудничество с местни неправителствени организации и с читалища в общините. В изпълнението на програмата са ангажирани обучени представители на неправителствени организации с педагогически опит, както и педагози от местни детски градини.

Добавената стойност на инициативата е в няколко посоки

Насърчаване на детското развитие и учене чрез образователни игри, музика и детски приказки - насърчаване на петте области на детско развитие - фина и обща моторика, познавателно развитие, социално-емоционално развитие и комуникация, чрез интегриране на програмите в учебната програма. Това ще има ефект при задържане и привличане на децата в детската градина и за подобряване на тяхната подготовка за постъпване в училище. Насърчаване на включването на родителите в дейности в и извън детската градина с цел да се повишат уменията и знанията им за ранното детско развитие.Надграждане на уменията на експертите и на педагогическите екипи за прилагане на нови подходи, съобразени с конкретните нужди на децата и подобряване на средата за учене.

Повишаване на местния капацитет, чрез развиване на партньорство между неправителствена организация, читалище и детска градина с цел постигане на устойчивост на модела. ТСА прилага пилотно и инструмент за оценка на детското развитие сред деца, участвали в дейностите в рамките на инициативата, както и на контролна група. За целите на входно-изходната диагностика се прилага Early Human Capability Index (eHCI), разработен от д-р Сали Бринкман и д-р Анджела Кинел и прилаган в редица страни по света, както развити, така и развиващи се икономики. Тестът покрива четири от петте основни области на човешко развитие у деца на възраст от 2 до 6 години: когнитивно, социално-емоционално, езиково, начална/зараждаща се грамотност (езикова и математическа), и подходи към ученето.

Партньор на ТСА в изпълнението на инициативата е Фондация за децата в риск по света – България.