Всеки ученик може да бъде отличник – 2

Проектът има за цел да разшири образователната програма на Център Амалипе и да обхване по-голям брой училища, особено включване на повече обединени и средни училища в мрежата, чрез комбиниране на европейско и финансиране от ТСА, като се адаптират компонентите на техния подход/модел към средните училища, за да се постигнат по-високи нива на записване и завършване на гимназия сред ромските младежи.

„Всеки ученик ще бъде победител - 2“ има дългосрочна цел: да повиши нивото на завършилите средно образование и намаляване на степента на отпадане, с акцент върху разширяването на модела към по-голям брой средни училища. Освен това, моделът на Амалипе се основава на няколко вида интервенции (стълбове), насочени към развитие на по-положителна и подкрепяща училищна среда.