Консолидиран отговор на здравните предизвикателства на ромите

В контекста на извънредната ситуация на COVID-19, Националната мрежа за здравни медиатори (НМЗМ) засили работата си на терен . В момента 230 здравни медиатори (ЗМ) работят на терен във високорискови общности, с повишена мобилност, както и със семейства, които нямат необходимите яснота и информация за ситуацията и се нуждаят от активна и постоянна комуникация с тях. ЗМ са на терен ежедневно и активно общуват с ромската общност, както и с медицински екипи, общински служби и представители на кризисните служители на място. ЗМ извършват дейностите си в условия на безопасност, но същевременно трябва да следват инструкциите за безопасност, но в момента НМЗМ няма защитно облекло и дезинфектанти, които да предоставят на ЗМ. Общините също нямат средства за защита и по този начин ЗМ излагат на сериозен риск както себе си, така и всички останали, с които работят ежедневно.

230 здравни медиатори ще бъдат оборудвани с необходимите маски, очила и костюми и санитарни материали (косвено техните семейства също ще останат в безопасност и рискът за тях ще бъде по-малък от заразяване от техните близки, работещи като ЗМ).

По време на работата си ще оперират в над 230 общности и до над 2000 лица. Ще се повиши информираността им и ще се подобрят знанията за COVID-19. Освен това, ще се повиши защитното поведение на хората от ромските квартали и от кварталите, където живеят хора в уязвимо положение.