JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика в училища с ученици от уязвими групи

Пандемията COVID-19 непропорционално повлия учениците, които по принцип се сблъскват с различни предизвикателства с училищното си образование, като увеличи пропуските в обучението значително в сравнение с техните връстници. В някои случаи учениците изостават от една до четири учебни години от своите връстници в знанията по математика. Това създава голямо препятствие, което, ако не бъде преодоляно, би могло да повлияе на цялото им училищно образование и в последствие на постиженията им в живота.

Този проект ще предостави възможност на 600 деца в риск от отпадане от образователната система да получат допълнителна подкрепа по една от ключовите учебни дисциплини – математика.  Екипът на проекта ще обучи 40 учителите и ще предоставим учебни ресурси по JUMP Math за 600 ученици.  Учителите ще прилагат подхода JUMP Math през учебната 2022/2023 година със своите ученици и ще бъдат насочвани и подкрепяни от екипа на проекта.

С JUMP Math те ще изградят увереност, че могат да се справят по математика и да напреднат. Има доказателства, че JUMP Math помага на учениците в България да овладеят математическите концепции с увереност. Учениците в JUMP Math класовете прилагат по-добре математическите си компетенции от традиционно обучените ученици.