Медийно обучение за партньори на Тръст за социална алтернатива

Гражданските организации и медиите имат значима роля за изграждането на култура на прозрачност, в контекст на изострена социална чувствителност и понижено институционално доверие.

Настоящият проект цели да обучи 21 партньори и грантополучатели на Тръст социална алтернатива да повишат своите умения и познания за ефективна работа с медии, формулиране на ясни послания относно тяхната мисия и постигнати резултати, с цел осигуряване на прозрачност и изграждане на доверие сред различни обществени групи.