Изграждане на капацитет

За

Целта на ТСА е да запълни пропуските в процеса на постигане на целите и да помогне на семействата, младите хора и децата в неравностойно положение да получат необходимото, за да успеят. Това е дългосрочна цел, която не може да бъде постигната самостоятелно. Устойчивата промяна изисква силно
мотивирани, способни хора и организации, работещи в различни сектори в цялата страна, и то в продължение на десетилетия. На кратко, важно е да създадем движение от хора и организации, които да се чувстват
ангажирани, с достатъчен капацитет за поддържане на операциите и дейностите. Крайната цел е да изградим обществено доверие и да постигнем реална и трайна промяна в живота на хората, на които служим. Затова ТСА инвестира време, енергия и ресурси в дейности за изграждане на капацитета. Това включва пряка работа с бенефициентите, организиране на тематични конференции, събития за обучение и външни лектори. Също така включва и създаване и развитие на мрежи, както и подпомагане на отделните хора да участват във външни и вътрешни обучения, коучинг и възможности за менторство. Освен това предоставяме стипендии за участие в програми за лидерство и увеличаваме финансовия капацитет чрез Фонд „Одит за НПО“ (Фонд за одит на бенефициентите).